Drepturile și obligațiile pacientului

Pacientii au urmatoarele drepturi conform Legii nr.46/2003 privind drepturile pacientilor:

În sensul prezentei legi:

 1. a)prin pacient se înţelege persoana sănătoasă sau bolnavă care utilizează serviciile de sănătate;
 2. b)prin discriminare se înţelege distincţia care se face între persoane aflate în situaţii similare pe baza rasei, sexului, vârstei, apartenenței etnice, originii naţionale sau sociale, religiei, opțiunilor politice sau antipatiei personale;
 3. c)prin îngrijiri de sănătate se înţelege serviciile medicale, serviciile comunitare şi serviciile conexe actului medical;
 4. d)prin intervenţie medicală se înţelege orice examinare, tratament sau alt act medical în scop de diagnostic preventiv, terapeutic ori de reabilitare;
 5. e)prin îngrijiri terminale se înţelege îngrijirile acordate unui pacient cu mijloacele de tratament disponibile, atunci când nu mai este posibilă îmbunătăţirea prognozei fatale a stării de boală, precum şi îngrijirile acordate în apropierea decesului.
 6. f)prin reprezentant legal se înţelege soţul/soţia, copiii, părinţii sau celelalte rude până la gradul al IV-lea ale pacientului, tutorele, precum şi orice persoană cu vârsta de minimum 18 ani împliniţi pe care pacientul o desemnează în acest scop prin declaraţie încheiată în formă autentică, care se înregistrează în Registrul naţional notarial de evidenţă a procurilor şi revocărilor acestora şi care va cuprinde drepturile prevăzute de lege ce pot fi exercitate de reprezentant.

DREPTURILE PACIENTILOR

 1. Pacienții au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale.
 2. Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umană, fără nici o discriminare.
 3. Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le utiliza.
 4. Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate.
 5. Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării.
 6. Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervențiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic.
 7. Pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat în cazul în care informaţiile prezentate de către medic i-ar cauza suferință.
 8. Informaţiile se aduc la cunoştinţă pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate. În cazul în care pacientul nu cunoaşte limba română, informaţiile i se aduc la cunoştinţă în limba maternă ori într-o limbă pe care o cunoaşte sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare. Dacă pacientul nu este cetăţean român, informaţiile i se aduc la cunoştinţă într-o limbă de circulaţie internaţională sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare.
 1. Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat şi de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.
 2. Rudele şi prietenii pacientului pot fi informați despre evoluţia investigațiilor, diagnostic şi tratament, cu acordul pacientului.
 3. Pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală
 4. Pacientul sau persoana desemnată în mod expres de acesta, conform prevederilor art. 9 şi 10, are dreptul să primească, la externare, un rezumat scris al investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului, îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării şi, la cerere, o copie a înregistrărilor investigaţiilor de înaltă performanţă, o singură dată.
 5. Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându-și, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
 6. Când pacientul nu îşi poate exprima voinţa, dar este necesară o intervenţie medicală de urgență, personalul medical are dreptul sa deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a voinţei acestuia.
 7. În cazul în care pacientul necesită o intervenţie medicală de urgență, consimţământul reprezentantului legal nu mai este necesar.
 8. În cazul în care se cere consimţământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înţelegere.
 9. În cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenţia este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să îşi dea consimţământul, decizia este declinată unei comisii de arbitraj de specialitate.
 10. Comisia de arbitraj este constituită din 3 medici pentru pacienții internați în spitale şi din 2 medici pentru pacienții din ambulator.
 11. Consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.
 12. Consimţământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învăţământul medical clinic şi la cercetarea ştiinţifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare ştiinţifică persoanele care nu sunt capabile să îşi exprime voinţa, cu excepţia obţinerii consimţământului de la reprezentantul legal şi dacă cercetarea este făcută şi în interesul pacientului.
 13. Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimţământul său, cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi evitării suspectării unei culpe medicale.
 14. Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia.
 15. Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.
 16. În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este obligatorie.
 17. Pacientul are acces la datele medicale personale.
 18. Pacientul are dreptul de a desemna, printr-un acord consemnat în anexa la foaia de observaţie clinică generală, o persoană care să aibă acces deplin, atât în timpul vieţii pacientului, cât şi după decesul pacientului, la informaţiile cu caracter confidenţial din foaia de observaţie.
 19. Orice amestec în viaţa privată, familială a pacientului este interzis, cu excepţia cazurilor în care aceasta imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate şi numai cu consimţământul pacientului.
 20. Sunt considerate excepţii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.
 21. Dreptul femeii la viaţă prevalează în cazul în care sarcina reprezintă un factor de risc major şi imediat pentru viaţa mamei.
 22. Pacientul are dreptul la informaţii, educaţie şi servicii necesare dezvoltării unei vieţi sexuale normale şi sănătăţii reproducerii, fără nici o discriminare
 23. Dreptul femeii de a hotărî dacă să aibă sau nu copii este garantat, cu excepţia cazului prevăzut la art. 26.
 24. Pacientul, prin serviciile de sănătate, are dreptul sa aleagă cele mai sigure metode privind sănătatea reproducerii.
 25. Orice pacient are dreptul la metode de planificare familială eficiente şi lipsite de riscuri.
 26. În cazul în care furnizorii sunt obligaţi să recurgă la selectarea pacienților pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale.
 27. Criteriile medicale privind selectarea pacienților pentru anumite tipuri de tratament se elaborează de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi se aduc la cunoştinţa publicului.
 28. Intervenţiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condiţiile de dotare necesare şi personal acreditat.
 29. Se exceptează de la prevederile alin. (1) cazurile de urgență apărute în situaţii extreme.
 30. Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.
 31. Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material şi de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura posibilităţilor, mediul de îngrijire şi tratament va fi creat cât mai aproape de cel familial.
 32. Pacientul internat are dreptul şi la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afară spitalului.
 33. Personalul medical sau nemedical din unităţile sanitare nu are dreptul să supună pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul unităţii respective.
 34. Pacientul poate oferi angajaţilor sau unităţii unde a fost îngrijit plăți suplimentare sau donaţii, cu respectarea legii.
 35. Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la vindecare.
 36. Continuitatea îngrijirilor se asigură prin colaborarea şi parteneriatul dintre diferitele unităţi medicale publice şi nepublice, spitaliceşti şi ambulatorii, de specialitate sau de medicină generală, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. După externare pacienții au dreptul la serviciile comunitare disponibile.
 37. Pacientul are dreptul să beneficieze de asistență medicală de urgență, de asistență stomatologică de urgență şi de servicii farmaceutice, în program continuu.
 38. Niciunui pacient nu i se va refuza dreptul la îngrijiri medicale din cauza neînregistrării naşterii sale în actele de stare civilă.

 OBLIGATIILE PACIENTILOR

1)    pacientii trebuie sa respecte ordinea de prezentare la medic conform programarii facute in prealabil si sa astepte chemarea in cabinet; pacientii au acces in ambulatoriul integrat al spitalului cu bilet de trimitere de la medicul de familie, sau cu bilet de trimitere de la un alt medic specialist, pe baza de programare prealabila;

2)    pacientii trebuie sa respecte ordinea, curatenia si linistea in spital;

3)    este interzisa pacientilor murdarirea peretilor, degradarea mobilierului din salile de asteptare sau sectie, distrugerea de instalatii sanitare ale spitalului si/sau aparatura medicala;

4)    bolnavii internati sunt obligati sa poarte pe toata durata internarii tinuta de spital;

5)    este interzisa circulatia bolnavilor in alte sectii decat cele de internare;

6)     parasirea unitatii se face in cazuri exceptionale, cu acordul scris al sefului sectiei;

7)    este interzis consumul de alcool si fumatul in incinta spitalului;

8)    introducerea in incinta spitalului de aparatura audio/video este permisa numai cu acordul sefului de sectie.

9)      să respecte programul spitalului inclusiv cu privire la programul de vizite şi de masă;

10)      să respecte circuitele funcţionale din spital;

11)    să respecte indicaţiile terapeutice ale medicului pe perioada internării;

12)      să nu utilizeze consumatori electrici decât cu aprobarea medicilor şefi de secţie;

13)  să nu utilizeze telefoanele mobile şi alte tipuri de aparatură electronică în timpul vizitelor medicale;

14)    să nu fotografieze sau să filmeze personalul medical sau de îngrijire sau alţi pacienţi şi aparţinători;

15)    să nu fotografieze sau să filmeze fără aprobare în incinta spitalului, în cadrul secţiilor, cabinetelor, sălilor de mese, holurilor, grupurilor sociale;

16)    să  aibă o atitudine respectoasă faţă de personalul medical şi de îngrijire;

17)    să nu înregistreze discuţiile cu medicii sau personalul de îngrijire fără informarea în prealabil şi acordul acestora;

18)     să nu îşi însuşească bunuri aparţinând instituţiei, acest fapt constituind o abatere gravă care se pedepseşte conform legii;